E-government

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ ประการสำคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน

ผลพลอยได้ที่สำคัญที่จะได้รับคือ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่มีมากขึ้นในกระบวนการทำงานของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล และประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอกเวลาจึงคาดว่าจะนำไปสู่การลดคอร์รัปชันได้ในที่สุด

การแบ่งกลุ่มตามผู้รับบริการของ e-Government

G2G : ภาครัฐสู่ภาครัฐด้วยกัน

        (Government to Government)

G2C : ภาครัฐสู่ประชาชน

        (Government to Citizen)

G2B : ภาครัฐสู่ภาคธุรกิจ

        (Government to Business)

G2E : ภาครัฐสู่ภาคข้าราชการและพนักงานของรัฐ

        (Government to Employee)

เงื่อนไขการพัฒนา e-Government
โดยมีผลสำเร็จตรงกับความต้องการของประชาชน

E-Governance จะต้องมีการพัฒนา ใช้ประโยชน์ และบังคับใช้นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการทำงานของสังคมและเศรษฐกิจใหม่ ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สังคมดิจิตอล) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

          Digital Society สังคมดิจิตอล เป็นสังคมและชุมชนที่ก้าวหน้าทางวิทยาการ ที่ประชาคมในกลุ่มสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน ในการทำงาน และความบันเทิง ตลอดจนมีความสามารถในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

          Digital Divide เป็นผลจากสังคมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงบริการ และข้อมูลข่าวสารที่รัฐพึงจัดหาให้ ซึ่งคนกลุ่มนี้รวมถึง คนที่อยู่ในชนบท คนพิการ คนที่มีปัญหาทางภาษา และคนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งเป็นจำนวนมากในประเทศไทย

จากเงื่อนไขทั้งสามประการที่กล่าวมานั้น e-Government จะต้องพัฒนาสิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้น

 • เพิ่มขีดความสามมารถของประชาชนจำนวนมาก ให้เข้าถึงบริการของรัฐ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยราชการ
 • เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานราชการ และปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของระบบราชการต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการอย่างปลอดภัย และเป็นส่วนตัว

 

ลักษณะการให้บริการของ e-Government

หลักสำคัญของการสร้าง e-Government คือการนำบริการของภาครัฐสู่ประชาชน โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการให้บริการ โดยหลักการของ

 • ที่เดียว   
 • ทันใด   
 • ทั่วไทย  
 • ทุกเวลา  
 • ทั่วถึงและเท่าเทียม   
 • โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

 

ระดับการพัฒนา ของการให้บริการ e-Government

Information เป็นระยะเริ่มต้นของ e-Government โดยเป็นระดับที่ส่วนราชการต่าง ๆ มีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน โดยที่ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นต้องมีความถูกต้อง มีคุณค่าต่อการใช้งานและมีความทันสมัย

Interaction เป็นระยะที่สองของการพัฒนา e-Government โดยที่ระยะนี้ เว็บไซต์ของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน เช่น บริการสืบค้นข้อมูล สร้างส่วนโต้ตอบกับประชาชน หรือ การสร้าง Web board ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถฝากข้อความ ปัญหา ข้อสงสัย และมีการตอบกลับ หรือติดตามในเวลาที่เหมาะสม

Interchange Transaction ระยะนี้ เว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องสามารถดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น เดียวกับร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดำเนินกิจกรรมซื้อขาย และชำระเงิน ตลอดจนส่งสินค้า ได้ในการทำธุรกรรมเดียว ในกรณีของรัฐ การชำระภาษี Online การจ่ายค่าปรับจราจร การดำเนินการนี้จะเป็นการตัดตอนการให้บริการของรัฐหลายอย่างที่ไม่จำเป็นที่ ประชาชนต้องเดินทางไปทำ ธุรกรรมด้วยตนเอง

Integration เป็นปฏิรูปการให้บริการของรับที่เคยเป็นองค์กรที่ไม่เชื่อมต่อกัน (Information Island) ขั้นตอนนี้จะเป็นการบูรณาการแนวราบของงานบริการ (Collaboration) ที่มีผู้ให้บริการที่มากกว่าหนึ่งหน่วยงานร่วมกันพัฒนาระบบให้มีหน้าต่าง เดียว (single window) สำหรับให้ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่คลิกเดียวในการรับบริการจากหลายหน่วยงาน เช่น การเปิดร้านอาหาร ที่ต้องติดต่อ หน่วยงานมากกว่า สามหน่วยงาน ในสามกระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

Intelligence เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะพัฒนาให้ e-Government สามารถดำเนินการได้ โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์ประเภท Intelligent Agent ขึ้นในระบบ โดยในระดับนี้ เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยที่ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบข้อมูลที่ตนต้องการ (Personalized e-Services) หรือ ข้อมูลที่สรรหามาเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันให้ทราบ

โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

 • โครงการพัฒนาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย (Multi-application smart ID card)
 • โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
 • โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์กลางเพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ Back Office)
 • โครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX)
 • โครงการจัดทำโครงการพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure)
 • โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 

ประเภทของบริการ e-government

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรัฐบาลจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถคาดหวังสิ่งที่ควรจะได้รับจากรัฐบาล บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่

 • เผยแพร่ข้อมูล
 • บริการพื้นฐาน อาทิ ทำบัตรประชาชน จดทะเบียน ขอใบอนุญาต เสียภาษี ฯลฯ
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการทางอีเมล์ เครื่องมือสื่อสารไร้สาย ฯลฯ
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • ประมวลผลข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 • บริการรับชำระเงิน
 • สำรวจความคิดเห็น
 • ฯลฯ

 

องค์ประกอบของ e-Government

1. ความพร้อมของผู้นำ

        เรื่องของ e-Government เป็นการทำงานที่จะต้องใช้การตัดสินใจของผู้บริหารประเทศในลักษณะของ Top down ในระดับสูง เนื่องจากต้องอาศัยการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง (Transformation) จำนวนมาก ทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อแปลงงานจำนวนมากที่เคยทำด้วยมือ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังต้องการสนับสนุน คน เงิน งบประมาณ จำนวนเพียงพอ และต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานดังนั้นการทำให้เกิด e-Government จะต้องได้รับการผลักดันจากผู้นำประเทศ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง

2.ความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน

        การทำให้เกิด e-Government จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเข้าถึงการให้บริการ โดยสามารถแยกออกได้เป็นความพร้อมของเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ที่พร้อมใช้เพื่อการสื่อสาร และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทั่วถึง และเท่าเทียม ในกรณีนี้รัฐจะต้องเร่งพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมรวมถึงปัจจัยอื่นที่ทำให้กระแสสารสนเทศ (Flow of information) สามารถส่งไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม

          ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Hardware and Software) ต้องมีอย่างพอเพียงเพื่อให้ทั้งภาครัฐ และประชาชนสามารถใช้เครื่องมือในการให้บริการของภาครัฐ และภาคประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่รัฐจัดทำให้ ทั้งนี้ ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และภูมิประเทศ เช่น ตู้บริการสาธารณะ (Kiosk) และศูนย์โทรคมชุมชน (Tele Center) อาจจะใช้เป็นเครื่องมือที่รัฐสามารถจัดหาและส่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้

2.ความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

        ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ข้าราชการ และประชาชนจะต้องมีการพัฒนาทักษะ และเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและการให้และการรับบริการ เพื่อให้เกิดผลแบบพลวัตรอันเกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Dynamic)

          เนื้อหา และสื่อ (Content) จะต้องมีการพัฒนาเนื้อหา ที่เป็นภาษาไทย (Local Content) จะต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากจะต้องพัฒนาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่ตรงตามสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างของประเทศไทย

3. ความพร้อมของภาครัฐบาล

         วันนี้รัฐบาลไทยได้มีกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน (Collaboration) และบูรณาการ (Integration) เพื่อให้เกิด e-Government โดยเร็วนอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในระดับกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสาท

สั่งการและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (Nerve Center , Ministry Operation Center - MOC) เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวม และส่งข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติการไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center - PMOC) ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจและสั่งการของแต่ละกระทรวงอีกด้วย

          ภาครัฐในส่วนต่าง ๆ จะมีความพร้อม แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้าง ซึ่งเป็นธรรมชาติของการพัฒนา e-Government ในทุกประเทศอยู่แล้ว แต่เนื่องจากได้รับการผลักดันจากผู้นำประเทศและผู้บริหารในระดับสูง ทำให้การให้บริการ e-Government มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จ

4. ความพร้อมของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

         ความสำเร็จของ e-Government ที่แท้จริงจะต้องมีเป้าหมายคือ ทำเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น "ความสำเร็จของการออกแบบ e-Government คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยมีความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านของโอกาส และพื้นฐานการศึกษา ความหลากหลายดังกล่าวทำให้การบริการ เหมือน ๆ กัน ไม่สามารถกระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่มได้เท่าเทียมกัน

 

ประเทศไทยแบ่งกลุ่มการให้บริการต่อประชาชนเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม

 1. กลุ่มผู้มีความรู้ระดับสูง (Knowledge Worker) เป็นกลุ่มที่มีความสามารถทางปัญญา และมีโอกาสในการศึกษาสูงในประเทศ กลุ่มนี้เป็นประชากรที่มีความพร้อม และความคาดหวังสูงต่อการให้บริการ e-Government ของรัฐบาล ประมาณ 10 % ของประชาชน กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง และยังเป็นกลุ่มที่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่ภาครัฐมีในโครงการ e-Government โดยไม่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 2. กลุ่มผู้มีความรู้ปานกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ประมาณ 30 % ของประชากรกลุ่มนี้อาจจะมีเครื่องมือเป็นของตนเอง หรือ สามารถเข้าถึงร้านอินเทอร์เน็ต หรือสถานที่บริการของรัฐในโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลได้ กลุ่มนี้สามารถใช้การฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใช้ตู้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ e-Government สาธารณะ และ การใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ได้โดยตรง โดยที่อาจจะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็ได้ นอกจากนั้น กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีเครื่องโทรศัพท์ติดตามตัวจำนวนหนึ่ง ที่สามารถจะใช้ในการทำธุรกรรมทาง e-Government ได้อีกด้วย
 3. กลุ่มผู้มีความรู้น้อย และด้อยโอกาส เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย การศึกษาน้อย มีโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และมีโอกาสทางธุรกิจต่ำ พวกนี้ยังรวมไปถึงผู้ใช้แรงงาน คนพิการในรูปแบบต่าง ๆ และเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ในชนบทที่ห่างไกล ประเทศไทยมีคนกลุ่มนี้ประมาณ 60 % ของประชากร กลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ตกอยู่ในเรื่องของ Digital Divide ซึ่งเป็นพวกที่ตกอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถหา ความรู้ และบริการ e-Government ที่รัฐบาลจัดทำให้ได้ โครงการ Tele Center และอินเทอร์เน็ตตำบล ที่จะลงไปยังชนบท และชุมชนต่าง ๆ ตลอดจน ตู้ Kiosk และที่ทำการไปรษณีย์ จะเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างทางดิจิตอลของประชาชนในกลุ่มนี้ได้

 

ประชาชนจะได้อะไร จาก E-government

 1. สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ต
 2. ประชาชนได้รับบริการจากรัฐที่ดีขึ้น
 3. รัฐให้ข้อมูลกับประชาชนได้ มากขึ้น
 4. ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ
 5. ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน

edit @ 26 Feb 2012 23:07:36 by Jeeradech

Comment

Comment:

Tweet

#198 By (187.33.255.70|148.251.91.38, 187.33.255.70) on 2014-08-10 17:38

#197 By (187.33.255.70|148.251.91.38, 187.33.255.70) on 2014-08-10 17:37

#196 By (187.33.255.70|148.251.91.38, 187.33.255.70) on 2014-08-10 17:36

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks
http://www.vvteen.com/chaussure-converse-converse-superhero-mode-11_3.html

#195 By http://www.vvteen.com/chaussure-converse-converse-superhero-mode-11_3.html (76.164.214.43|76.164.214.43) on 2014-03-01 23:54

Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage one to continue your great job, have a nice weekend!
http://www.vvteen.com/chaussure-converse-converse-superhero-mode-11_3.html

#194 By http://www.vvteen.com/chaussure-converse-converse-superhero-mode-11_3.html (76.164.214.43|76.164.214.43) on 2014-03-01 23:54

ykccpefldnj, <a href="http://klonopinreading.com/">Klonopin</a>, wmCtohB, Generic Klonopin, mrmdncd, http://klonopinreading.com/ Klonopin, LdoTwTN, <a href="http://volumepillsbest.com/">Volumepill</a>, WDAsapL, Www volumepills, ZpFMyne, http://volumepillsbest.com/ VolumePills, bQyVaJG, <a href="http://volumepillsbest.com/">VolumePills</a>, tiKjjAr, Volume pills free trial, ugSeHeV, http://volumepillsbest.com/ Volume Pills, NTFuiGZ, <a href="http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html">volume pills</a>, niQcnsi, volume pills, hVgCOZW, http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html volume pills, KwhdRcp, <a href="http://larrykellercincinnatiattorney.com/">To buy valium</a>, MxFdamb, Buy valium offshore, SdRlhqt, http://larrykellercincinnatiattorney.com/ Buy Valium, YOQUjqL, <a href="http://honorindians.com/">Klonopin online pharmacy</a>, uZAeBVP, Klonopin, VQxHsIR, http://honorindians.com/ Klonopin and vaginal atrophy 'vaginal atrophy and side effect', UyWHOJx.

#193 By gqubjsst (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 14:34

Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this.
ugg ??? http://addererevision.dk/SEEEMS/ugg9.html

#192 By http://addererevision.dk/SEEEMS/ugg9.html (72.46.134.170|72.46.134.170) on 2014-01-10 10:46

I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!|
?? ??? ?????? http://www.vivendadelmar.com/??-???-?????-c-2.html

#191 By ?? ??? ?????? (208.177.76.9) on 2013-11-13 08:59

Any novel covers a threemonth interval just prior to Anna's mediation legitimate an early man affected individual, currently the complaintant, and his awesome woman.

#190 By hogan italia (110.85.100.123) on 2013-11-12 12:13

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
??? SPORTS ?? http://www.ahnuu.com/???sports-??-outletjp-27.html

#189 By ??? SPORTS ?? (62.210.202.241) on 2013-11-10 16:41

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
pastelmacik http://www.pastelmacik.com/

#188 By pastelmacik (62.210.202.243) on 2013-11-09 17:55

Great write-up, I am normal visitor of one's site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.
???????? http://www.bugeyes.net/????????-xs-1.html

#187 By ???????? (62.210.202.26) on 2013-11-09 17:37

This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
??? ?? ?? http://www.notinric.info/???-chloe-japan-9.html

#186 By ??? ?? ?? (62.210.202.243) on 2013-11-09 17:35

I really enjoy reading on this site, it contains good blog posts. "Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master." by Demosthenes.
??(?????) http://www.bugeyes.net/SM??????-xs-13.html

#185 By ??(?????) (62.210.202.26) on 2013-11-09 17:14

Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!
?????? ???? http://fashion.tmgmt.net/dress-pants

#184 By ?????? ???? (62.210.202.235) on 2013-11-09 11:16

What i do not realize is if truth be told how you're not actually much more well-preferred than you may be now. You're very intelligent. You recognize therefore considerably in terms of this matter, made me personally believe it from a lot of various angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

#183 By cheap uggs for sale (63.141.253.242) on 2013-11-09 07:37

I like this blog so much, saved to my bookmarks. "American soldiers must be turned into lambs and eating them is tolerated." by Muammar Qaddafi.
parajumpers til salgs http://www.gymtimen.no/images/index.asp?id=95

#182 By parajumpers til salgs (192.99.9.88) on 2013-11-08 19:54

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
?????????? http://www.bulmerica.com/????-cx-8.html

#181 By ?????????? (62.210.202.241) on 2013-11-08 16:25

Greetings! I've been following your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the fantastic job!
www.bulmerica.com http://www.bulmerica.com/

#180 By www.bulmerica.com (62.210.202.241) on 2013-11-08 16:25

Fantastic post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!
???? ???? http://www.ombang.com/????-jp-10.html

#179 By ???? ???? (62.210.202.241) on 2013-11-08 16:22

Its great as your other posts : D, thanks for putting up. "What makes something special is not just what you have to gain, but what you feel there is to lose." by Andre Agassi.
parajumpers jacken damen http://flython.com/index.asp?id=16

#178 By parajumpers jacken damen (37.59.48.220) on 2013-11-08 16:11

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!
??? ?? http://www.ahnuu.com/casio??mtg-???-outletjp-2.html

#177 By ??? ?? (62.210.202.241) on 2013-11-08 16:05

Absolutely written subject material, appreciate it for selective information. "In the fight between you and the world, back the world." by Frank Zappa.
parajumpers outlet nederland http://www.gymtimen.no/images/index.asp?id=85

#176 By parajumpers outlet nederland (192.99.9.88) on 2013-11-07 15:44

There's however significantly try to be achieved and yet Newark is on its way to help you acquiring their task: align the national traditional regarding urban modification.

#175 By parajumpers canada (120.43.24.19) on 2013-11-06 11:39

I enjoy this program this kind of wow gold a great deal. It is terrific, it also includes highly hair dresser. Totally really worth the currency!

#174 By wow gold (108.171.255.43) on 2013-11-06 04:59

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.
??????? ????? http://www.jcwlcm.com/???????-new-balance-japan-5.html

#173 By ??????? ????? (62.210.202.243) on 2013-11-05 15:19

Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?
?? http://www.newcv.biz/

#171 By ?? (62.210.202.243) on 2013-11-05 15:18

My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.
?? http://www.newcv.biz/

#171 By ?? (62.210.202.243) on 2013-11-05 15:17

One achievements he / she wants voters to comprehend: "There are a number of points Now i'm a lot of pleased with.

#170 By parajumpers jakke salg (117.26.253.49) on 2013-11-05 15:00

I like this post, enjoyed this one thankyou for posting .
????? http://www.zenshikyou.com/

#168 By ????? (62.210.202.26) on 2013-11-05 09:34

I like this website very much, Its a rattling nice spot to read and obtain information. "Never contend with a man who has nothing to lose." by Baltasar Gracian.
????? http://www.bugeyes.net/?????-xs-9.html

#168 By ????? (62.210.202.26) on 2013-11-05 09:34

You have noted very interesting details! ps nice internet site.
www.asne.biz http://www.asne.biz/

#166 By www.asne.biz (62.210.202.26) on 2013-11-05 04:28

You are my breathing in, I have few blogs and rarely run out from brand :). "Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish." by Ferdinand I.
Casio Sheen http://www.chenpeisi.net/??????-????-best-selling-23.html

#166 By Casio Sheen (62.210.202.26) on 2013-11-05 04:28

Very interesting information!Perfect just what I was looking for! "The right to be heard does not autmatically include the right to be taken seriously." by Hubert Humphrey.
G???? ?? http://www.chenpeisi.net/

#165 By G???? ?? (62.210.202.26) on 2013-11-05 03:20

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers
?????? http://ugg.pastelmacik.com/?????-ugg-???-japan-12.html

#164 By ?????? (62.210.202.243) on 2013-11-05 01:58

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off? I'd really appreciate it.
???? ??? http://www.sandrgallery.com/c-citizen????-japan-5_11.html

#163 By ???? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-05 01:45

I'm not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
?? ????? http://www.newcv.biz/?Ugg????-japan-4.html

#162 By ?? ????? (62.210.202.243) on 2013-11-04 01:16

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
????????? ??? http://www.sandrgallery.com/d-dolcemedio(????????)-japan-3_4.html

#161 By ????????? ??? (62.210.202.243) on 2013-11-03 11:15

I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great content.
????? ??? http://www.dghhww.com/dg-wathc-japan-jp-9.html

#160 By ????? ??? (62.210.202.26) on 2013-11-03 08:46

I will immediately grasp your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may subscribe. Thanks.
?????? ????? http://www.declinios.com/moncler-women-new-ra-1.html

#159 By ?????? ????? (62.210.202.26) on 2013-11-03 08:45

you are in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It seems that you're doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic task in this matter!
MONCLER ??? http://www.declinios.com/moncler-womens-vest-ra-3.html

#158 By MONCLER ??? (62.210.202.26) on 2013-11-03 08:45

Utterly written content, Really enjoyed looking at.
NIXON ?? http://brand.3ajump.com/nixon-watches-sale-18.html

#157 By NIXON ?? (62.210.202.26) on 2013-11-03 08:45

I dugg some of you post as I cogitated they were very beneficial very beneficial
brand.3ajump.com http://brand.3ajump.com/

#156 By brand.3ajump.com (62.210.202.26) on 2013-11-03 08:44

You are my inhalation , I possess few web logs and sometimes run out from to brand.
parajumpers jassen http://grupo-im.com/index.asp?id=10

#155 By parajumpers jassen (192.99.9.91) on 2013-11-03 01:29

I gotta bookmark this website it seems handy extremely helpful
parajumpers 2013 http://dead-eye.net/index.asp?id=21

#154 By parajumpers 2013 (192.99.0.86) on 2013-11-03 00:14

I think this web site has some very great information for everyone. "The foundation of every state is the education of its youth." by Diogenes.
parajumpers http://dead-eye.net/index.asp?id=100

#153 By parajumpers (192.99.0.86) on 2013-11-03 00:06

You are my intake, I possess few web logs and often run out from brand :). "Yet do I fear thy nature It is too full o' the milk of human kindness." by William Shakespeare.

#152 By parajumpers kids (37.59.48.220) on 2013-11-02 22:46

http://www.officinagena.it/blog/item/83-vacanze-sicure/83-vacanze-sicure?start=60
parajumpers long bear http://dead-eye.net/index.asp?id=61

#151 By parajumpers long bear (192.99.0.86) on 2013-11-02 22:35

I like this post, enjoyed this one thank you for posting. "No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently." by Agnes de Mille.
parajumpers jakke http://girlchess.com/index.asp?id=83

#150 By parajumpers jakke (192.99.9.88) on 2013-11-02 22:30

I've recently started a site, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.
parajumpers kodiak http://flython.com/index.asp?id=10

#149 By parajumpers kodiak (37.59.48.220) on 2013-11-02 20:25