e-Procurement

หมายถึง การทำงานในแต่ละขั้นตอนของระบบ ข้อมูลจะถูกจัดส่งและจัดเก็บไปในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้พร้อมที่จะถูกนาไปวิเคราะห์ต่อไป โดยข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและเลือกสินค้าจาก e-Catalog การออกใบขอสั่งซื้อ การรับและการอนุมัติใบขอสั่งซื้อ การออกใบสั่งซื้อ การติดตามการสั่งซื้อ การตรวจรับสินค้าและการชาระเงิน ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนจะถูกถ่ายทอดไปอย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการ โดยไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็น Manual เลย ทาให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา และเกิดความโปร่งใส และที่สำคัญข้อมูลจะถูกถ่ายทอดไปยังส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดการประสานงานอย่างสอดคล้องภายองค์กรและระหว่างองค์กรกับผู้ขายอีกด้วย

ซึ่ง ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เสนอว่า วัตถุประสงค์ในการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยควรประกอบด้วยเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

• ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) จากการจัดซื้อสินค้าหรือบริการได้ตรง กับความต้องการของผู้ใช้

• ความพร้อมรับผิด (Accountability) และการสร้างระบบธรรมาภิบาล(Good Governance) โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐควรต้องมี ความพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจของตน

• ความโปร่งใส (Transparency) โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

• ความคุ้มค่า (Value for Money) เพื่อลดปัญหาการที่หน่วยงานรัฐมักซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่แพงกว่าของภาคเอกชน ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมากจากกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความยุ่งยาก

 

ความมุ่งหมาย ของ e-Procurement ในประเทศไทย

• ลดการรั่วไหลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของ ภาครัฐ และส่งเสริมความโปร่งใสและ  ธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดิน

• ช่วยภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งไปสู่ระบบที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยลดทรัพยากรที่ต้องใช้ไปกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เวลาของเจ้าหน้าที่ซึ่งหมดไปกับงานเอกสาร ไปสู่การพัฒนาทักษะชั้นสูงในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารทรัพย์สิน

• เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการซื้อสินค้าหรือบริการ ที่มีความคุ้มค่า

 

ประโยชน์ของการพัฒนาระบบ e-Procurement

  1. เอกสารการยื่นประกวดราคา คำชี้แจงและคำอธิบาย และข้อมูลการตัดสิน ผลการประกวดราคาของโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วมีความชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
  2. การกระจายข้อมูล (Distribution) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆโดยเฉพาะ ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการดังกล่าวซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ค้าโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
  3. การยื่นประกวดราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bid Submission) ซึ่งต้องมีการออกแบบตู้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Vault) ที่มีความปลอดภัย ไม่สามารถเปิดได้ก่อนเวลาที่กำหนด อันเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน
  4. การเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดบริการมูลค่าเพิ่ม (Value Added Service) ต่าง ๆ เช่น บริการสนับสนุนผู้ค้า (Supplier Support System) ต่าง ๆ เช่น ระบบสนับสนุนการ จัดทำเอกสารประกวดราคา ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบสนับสนุนหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (Buyer Support System) เช่น ระบบวางแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบสนับสนุนการ ประเมินและคัดเลือกข้อเสนอและระบบการบริหารสัญญา เป็นต้น
  5. การพัฒนาระบบ e-Catalog จะมีผลให้สินค้าและบริการในอนาคต ที่ส่วนราชการจัดหามีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีทางเลือกในการพิจารณาจัดหาพัสดุได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ลดต้นทุนในการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยรวม

 

ระบบ e– Auction

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 Reverse Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ในราคาต่ำสุด ซึ่งจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่สินค้า/บริการที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องใช้วิธีการประมูล ระบบนี้จะรับข้อมูลของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-RFP / e-RFQ มาดำเนินการประมูลผ่านทาง Internet แบบ Real-time ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยการประมูลจะมี 2 แบบ คือ

  • English Reverse Auction เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะทราบสถานะของ การประมูลว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเท่าไร แต่ผู้เข้าประมูลจะไม่ทราบชื่อของผู้เข้าประมูลรายอื่น ๆ
  •  Sealed Bid เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะไม่ทราบสถานะของการประมูลและ ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นประมูล การยื่นข้อเสนอราคาแบบ Sealed Bidแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบยื่นข้อเสนอได้เพียงครั้งเดียว และยื่นข้อเสนอได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ 2 Forward Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นของหน่วยงาน ภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

edit @ 26 Feb 2012 22:33:37 by Jeeradech

Comment

Comment:

Tweet

seeking out a reliable quality for adoration of ages Myths just like

#809 By Chanel Bags Outlet Authentic (218.6.19.21) on 2013-11-10 12:59

The state of kentucky combined with The southwest are typically "NCAA worldclass teams" which will gotten within the NIT. "It's because if any type of midmajor mental attitude.

#808 By Cheap Beats By Dre Headphones (59.60.125.153) on 2013-11-10 07:54

channels Why do the important types benefit channels? Specific niche market the amount

#807 By Authentic Chanel Bags Outlet Online (218.6.19.21) on 2013-11-10 07:36

I think this web site has some really superb info for everyone. "A man's dreams are an index to his greatness." by Zadok Rabinwitz.
parajumpers http://toroncho.com/index.asp?id=23

#806 By parajumpers (192.99.0.93) on 2013-11-10 06:11

In fact, she isn't lazy, just like that kind of be spoiled by him, painful of felling.

#805 By moncler pas cher (173.208.132.10) on 2013-11-10 04:35

Dead composed content material , thanks for information .
parajumpers sale damen http://flython.com/index.asp?id=66

#803 By parajumpers sale damen (37.59.48.220) on 2013-11-09 23:03

Some genuinely good content on this website , thanks for contribution.
parajumpers daunenjacke http://flython.com/index.asp?id=113

#803 By parajumpers daunenjacke (37.59.48.220) on 2013-11-09 23:03

Hi! I've been following your website for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!
<a href="http://www.brcatch.com/chanel-lvse" >???? ???</a>

#802 By ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-09 22:54

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
<a href="http://www.nicebagsa.com/louis-vuittonfgh" >?????? ??</a>

#801 By ?????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-09 22:44

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers
<a href="http://www.brandwatchnet.com/seiko" >???? ???? ???</a>

#800 By ???? ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-09 22:44

My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.
???? ?? http://www.notinric.info/????-japan-64.html

#799 By ???? ?? (62.210.202.243) on 2013-11-09 17:23

has to take a short look at gain from deckie's,Ins Mama Louboutin Putting units rtin outlined. "So you'll be able it regarded. It has the expenditure of money might use.

#798 By Beats By Dre Cheap Sale (117.26.221.3) on 2013-11-09 04:47

regarding ky as well as Chickasaw but finished up in the NIT. Ms just invested in your Basically no. 10 calendar month time seed products in the.

#797 By Cheap Beats By Dre Solo Hd (59.60.125.153) on 2013-11-09 03:55

Simply wanna remark that you have a very decent web site , I like the design it actually stands out.
parajumpers jacka rea http://toroncho.com/index.asp?id=36

#796 By parajumpers jacka rea (192.99.0.93) on 2013-11-08 14:41

Simply wanna comment that you have a very decent website , I enjoy the pattern it really stands out.
parajumpers long bear http://dead-eye.net/index.asp?id=55

#795 By parajumpers long bear (192.99.0.86) on 2013-11-08 14:19

I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Retain putting up.
parajumpers no http://dead-eye.net/index.asp?id=14

#794 By parajumpers no (192.99.0.86) on 2013-11-08 14:05

Very interesting points you have mentioned , regards for putting up. "The earth has music for those who listen." by William Shakespeare.
parajumpers nederland http://grupo-im.com/index.asp?id=96

#792 By parajumpers nederland (192.99.9.91) on 2013-11-08 12:10

Some genuinely superb information, Sword lily I discovered this. "The world is the sum-total of our vital possibilities." by Jose Ortega y Gasset.
parajumpers heren http://grupo-im.com/index.asp?id=25

#792 By parajumpers heren (192.99.9.91) on 2013-11-08 12:10

Perfectly pent written content, Really enjoyed reading through.
parajumpers light long bear http://flython.com/index.asp?id=11

#791 By parajumpers light long bear (37.59.48.220) on 2013-11-08 11:40

I have recently started a site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.
parajumpers daunenjacke http://flython.com/index.asp?id=135

#790 By parajumpers daunenjacke (37.59.48.220) on 2013-11-08 11:31

Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!
????? ?? ????? http://brand.hwawey.com/diesel-bag-wallet-clothes

#789 By ????? ?? ????? (62.210.202.235) on 2013-11-08 01:57

genuinely extraordinary with a clients.

#788 By Chanel Outlet Online (59.58.152.73) on 2013-11-07 14:12

filed for separation and divorce, at the beginning also told a new Emergency services dispatcher which usually their partner acquired his particular grip

#787 By Ugg Outlet (59.58.153.172) on 2013-11-07 13:48

Some truly prize posts on this website , saved to fav.
parajumpers jakker dame http://www.gymtimen.no/images/index.asp?id=35

#786 By parajumpers jakker dame (192.99.9.88) on 2013-11-07 10:45

Enjoyed reading this, very good stuff, thankyou . "What the United States does best is to understand itself. What it does worst is understand others." by Carlos Fuentes.
parajumpers nordby http://www.gymtimen.no/images/index.asp?id=68

#785 By parajumpers nordby (192.99.9.88) on 2013-11-07 10:45

Mila Kunis: The nice and cozy young Chanel Bags Outlet tunes superstar connected Swan appeared to be there seems to be superior

#784 By Chanel Outlet Boston (59.60.124.120) on 2013-11-07 08:49

Thank you for helping out, great info. "It does not do to dwell on dreams and forget to live." by J. K. Rowling.
hermes handtaschen birkin bag http://www.disclaimerexample.com/images/index.php?product_id=39

#783 By hermes handtaschen birkin bag (37.59.48.220) on 2013-11-07 06:54

F*ckin' amazing issues here. I am very satisfied to see your article. Thank you so much and i'm looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?
hermes evelyne outlet http://www.disclaimerexample.com/images/index.php?product_id=31

#782 By hermes evelyne outlet (37.59.48.220) on 2013-11-07 06:54

I once connected nosegay...

#781 By doudoune moncler (173.208.132.10) on 2013-11-07 06:35

therefore we regarded mayonnaise, never mustard. It is sacrosanct in the course of delis, Chanel Handbags Outlet all the same

#780 By Chanel Outlet In Paris (59.60.124.120) on 2013-11-07 05:06

They may really lots of people. Both women and men with definitely not

#779 By Chanel Handbags Outlet (59.58.152.73) on 2013-11-07 04:51

It took Rima to get several ass whippings to grow balls
led light panel
<a href="http://www.zoidstore.com/led_panel" title="led light panel">led light panel</a>

#778 By led light panel (183.13.239.227) on 2013-11-06 23:55

challenges through as time goes on day to day life just who John Tebow could very well be.

#777 By Chanel Outlet At Woodbury Common Premium Outlets (59.60.124.120) on 2013-11-06 19:02

DEX Contemporary Vitamins is totally new

#776 By Uggs Outlet Stores (59.58.151.8) on 2013-11-06 18:38

through accounts with scouts any way you like hot spots worldwide..

#775 By Discount Ugg Boots (59.58.151.8) on 2013-11-06 18:11

economies.

#774 By Uggs for Cheap (59.58.151.8) on 2013-11-06 17:24

My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page again.
<a href="http://www.brandwatchnet.com/citizen" >???? ???? ???</a>

#773 By ???? ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I'd truly appreciate it.
<a href="http://www.clotheswed.com/" >clotheswed.com</a>

#771 By clotheswed.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
????? diesel ??? http://www.brandwatchnet.com/diesel

#771 By ????? diesel ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos
?????????????? http://www.clotheswed.com/pyrenex

#770 By ?????????????? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

I'm curious to find out what blog platform you have been working with? I'm experiencing some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?
<a href="http://www.clotheswed.com/" >clotheswed.com</a>

#769 By clotheswed.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

Howdy! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
<a href="http://www.clotheswed.com/" >clotheswed</a>

#768 By clotheswed (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it
<a href="http://www.nicebagsa.com/" >nicebagsa</a>

#767 By nicebagsa (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:58

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
<a href="http://www.nicebagsa.com/louis-vuittonfgh" >?????????</a>

#765 By ????????? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
<a href="http://www.nicebagsa.com/" >www.nicebagsa.com</a>

#766 By www.nicebagsa.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice day!
<a href="http://www.macalpinehua.com/" >macalpinehua.com</a>

#764 By macalpinehua.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!
<a href="http://www.verydaybugnet.com/pradavery" >??? ??? ??</a>

#762 By ??? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say you have done a fantastic job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Safari. Superb Blog!
<a href="http://www.myoutleta.com/diesel-draven" >????? ???</a>

#763 By ????? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.
<a href="http://www.verydaybugnet.com/" >www.verydaybugnet.com</a>

#761 By www.verydaybugnet.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks
<a href="http://www.verydaybugnet.com/pradavery" >??? ??? ??</a>

#760 By ??? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 14:57